Privatno vozilo u službene svrhe

Privatno vozilo u službene svrhe

Nerijetko u praksi imamo potrebu koristiti privatno vozilo u službene svrhe, bilo da je ono u vlasništvu samog vlasnika firme, direktora, uposlenika ili pak trećeg lica. Tu se javlja pitanje, kako regulisati ovu situaciju u skladu sa zakonskim obavezama i propisima? A to opet zavisi od date situacije.

Zakup vozila od strane firme

Ukoliko firma vrši zakup vozila od vlasnika, uposlenika ili bilo kojeg drugog lica, potrebno je prije svega zaključiti pisani ugovor. Ugovor o zakupu definiše sve uslove kao što su: period iznajmljivanja, uslovi korištenja, naknadu – zakupninu i sl. Ugovor o zakupu se ovjerava u Poreznoj upravi općine iz koje dolazi zakupodavac, i to u roku od 8 dana. Po tom osnovu zakupodavac je dužan plaćati porez na dohodak od primljene naknade. Moguće je i da se automobil da na korištenje bez naknade. I u tom slučaju je potrebno zaključiti Ugovor o zakupu, te definisati uvjete. Troškovi koji tokom korištenja iznajmljenog vozila nastanu (gorivo, održavanje, putarine, parking isl.) snosi firma – zakupoprimac. Troškove registracije pak, snosi vlasnik automobila. Ukoliko firma plati troškove registracije, isti će se smatrati ličnom koristi, te se na njih obračunavaju svi pripadajući porezi i doprinosi.

Naknada troškova

Ukoliko zaposlenik koristi svoje privatno vozilo u službene svrhe, tada ima pravo na naknadu, i to do visine 15% cijene jednog litra benzina po pređenom kilometru. Naknada do ovog iznosa ne podliježe oporezivanju. Ovaj iznos pokriva sve troškove korištenja privatnog automobila u službene svrhe kao što su: gorivo, održavanje, popravke, amortizaciju, putarine, parking itd. Navedeni troškovi se ne mogu dodatno pravdati. I u ovom slučaju troškove registracije snosi vlasnik vozila.

I u jednoj i u drugoj varijanti, nužno je voditi evidencije o pređenoj kilometraži. A evidencije o pređenoj kilometraži se najčešće vode na osnovu izdatih putnih naloga. Putni nalog bi se trebao izdavati na dnevnoj osnovi. Međutim, kada se radi o korištenju privatnih vozila u poslovne svrhe, u praksi je uobičajno da se evidencija svodi na sedmičnu ili mjesečnu osnovu.

 

Još zanimljivih članaka iz oblasti knjigovodstva, računovodstva i poreznog savjetovanja pronađite na našem blogu.

 

10 Comments

 • Da li troškove registracije snosi lice koje je dalo automobil na korištenje i u slučaju kada je ono dato bez naknade? Lp

 • Poštovani,

  troškovi registracije unajmljenog vozila za potrebe društva, bez obzira da li je taj najam uz naknadu ili ne, padaju na teret stvarnog vlasnika. Odnosno, ukoliko firma snosi troškove registracije, isti nisu porezno priznati.

  Lijep pozdrav,
  Vaš Profit Plus tim

 • Molim vas za objasnjenje o naknadi troškova.
  Ukoliko zaposlenik koristi svoje privatno vozilo u službene svrhe, tada ima pravo na naknadu, i to do visine 15% cijene jednog litra benzina po pređenom kilometru. (Da li se ovo sto navodite dokazuje računom od goriva ?). I da li se treba imati Ugovor izmedju uposlenika i pravnog subjekta da bi se mogao koristiti ovaj trosak? Hvala lijepo

 • Poštovani,
  ako radnici koriste privatno vozilo da dođu na posao udaljen 30 km, da li se obračunava u odnosu na mjesečnu autobusku kartu ili do visine 15% cijene jednog litra benzina po pređenom kilometru?
  Lijep pozdrav

 • poštovani, koji propis reguliše gore navedeno?

 • Postovani,

  Da li je potrebno napraviti ugovor o koristenju privatnog vozila u sluzbene svrhe kako bi obracun bio validan, te da li je potrebno isti ugovor ovjeriti u poreznoj upravi?

  Lijep pozdrav,

  Jasmin.

 • Da, potrebno je napraviti Ugovor o korištenju privatnog vozila u službene svrhe i isti ovjeriti u nadležnoj Poreznoj upravi.
  Vaš Profit Plus tim

 • Sa poreznog aspekta, Pravilnikom o primjeni zakona o porezu na dohodak (“Sl. novine FBiH”, br. 48/2021, 77/2021, 20/2022 i 57/2022), član 20., stav (6) definisano je da: Naknada troškova prijevoza na posao i sa posla priznaje se u visini koštanja cijene karte gradskog, prigradskog ili međugradskog prijevoza, a u slučaju korištenja vlastitog automobila saglasno internim aktima u visini od 15% od cijene 1l benzina po pređenom kilometru na odobrenoj relaciji od mjesta stanovanja do mjesta rada, a najviše do iznosa cijene jedne i po mjesečne karte u javnom saobraćaju na odobrenoj relaciji.

 • Pravilnikom o primjeni zakona o porezu na dohodak (“Sl. novine FBiH”, br. 48/2021, 77/2021, 20/2022 i 57/2022), član 20., stav (6) definisano je da: Naknada troškova prijevoza na posao i sa posla priznaje se u visini koštanja cijene karte gradskog, prigradskog ili međugradskog prijevoza, a u slučaju korištenja vlastitog automobila saglasno internim aktima u visini od 15% od cijene 1l benzina po pređenom kilometru na odobrenoj relaciji od mjesta stanovanja do mjesta rada, a najviše do iznosa cijene jedne i po mjesečne karte u javnom saobraćaju na odobrenoj relaciji.

 • Iz Vašeg pitanja nije najjasnije na koji dio se isto odnosi. Naknade troškova za korištenje privatnog vozila u službene svrhe regulisane su članom 10. Uredbe o naknadama troškova za službena putovanja („Službene novine Federacije BiH“, broj:44/16 i 50/16).
  Vaš Profit Plus tim

Write a comment