Službeno vozilo

službeno vozilo

Službeno vozilo i PDV tretman

Ako se pitamo kako se definiše službeno vozilo, tu prije svega imamo definiciju sa aspekta PDV-a. A on kaže da, putnička vozila koja služe za prevoz poslovodstva, rukovodstva i drugih zaposlenih, se ne smatraju sredstvima koja se koriste isključivo za obavljanje poslovne djelatnosti. Stoga, kada gledamo službeno vozilo i PDV tretman, ovdje nije dozvoljen odbitak ulaznog poreza, kako pri nabavci, tako ni na utrošeno gorivo, troškove održavanja i popravki, unajmljivanje i sve druge troškove koji su povezani sa takvim vozilima. Za razliku od dostavnih (teretnih) vozila, kod kojih se ulazni porez na nabavku, troškove goriva, održavanja i svi ostali troškovi vezani za to vozilo, smatra odbitnim porezom.

Korištenje službenog automobila u privatne svrhe – obračun koristi

Realna slika je takva, da se službeno vozilo firme najčešće zadužuje 24h – sedam dana u sedmici. U ovakvim slučajevima je evidentno da se službeni automobil koristi u njegovo radno vrijeme ali i van radnog vremena. Znači, i u privatne svrhe tog zaposlenika.

Porez na dohodak (član 10./ stav 3./ tačka 1.) kaže, da se korištenje službenog automobila u privatne svrhe smatra korišću,  na koju se obračunavaju i plaćaju svi propisani doprinosi i porezi. Korist zaposlenika se utvrđuje prema evidenciji o pređenoj kilometraži. Pređena kilometraža množi se sa 15% prosječne cijene naftnih derivata po pređenom kilometru. Pod prosječnom cijenom naftnih derivata se podrazumijeva prosječna cijena dizela. Ovo upućuje na to da je potrebno voditi stvarnu evidenciju kao podlogu za obračun tih koristi.

Koje evidencije vodimo?

Za putnički automobil koristimo obrazac putnog naloga PN-4. Na istom je moguće razgraničiti koja kilometraža se odnosi na poslovne a koja na vanposlovne svrhe. O detaljinim uputama, šta je obavezan sadržaj i način popunjavanja putnog naloga možete pročitati ovdje.

Prevoz na posao i sa posla službenim vozilom

Kada se službeno vozila koristi 24h, 7 dana u sedmici, treba voditi računa o tome, da dio kilometraže koji se odnosi na prevoz na posao i sa posla službenim vozilom, ne smije biti veći od odobrene relacije mjesto stanovanja – mjesto rada.

Obračun „koristi“

Važno je napomenuti da službenim vozilom mora upravljati vozač koji je u radnom odnosu kod vlasnika motornog vozila. Odnosno ako ga voze nezaposlenici to se smatra plaćom u naravi i na to bi trebalo platiti poreze i doprinose. Isto važi i ako se angažira neko putem ugovora o djelu.

Koristi zaposlenika po osnovu upotrebe službenog vozila u privatne ili druge vanposlovne svrhe, u cjelini (zajedno sa svim pripadajućim iznosima poreza i doprinosa) imaju karakter porezno nepriznatog rashoda u poreznom bilansu. Takve koristi uvećavaju osnovicu poreza na dobit u poreznom bilansu.

Nadoknada od zaposlenika za upotrebu službenog vozila u privatne svrhe

Ukoliko firma – poslodavac ustupa službeno vozilo na korištenje svom zaposleniku, ali pri tom od njega nadoknađuje određeni iznos po tom osnovu, npr. obustavom od plaće, u tom slučaju se ne može govoriti o koristi. Ako firma koja na ovaj način naplaćuje uslugu korištenja službenog vozila ima status PDV obveznika, dužna je tu naknadu fakturisati zaposleniku sa PDV-om, i to u iznosu koji odgovara tržišnoj vrijednosti ove usluge.

U nastavku ćemo pisati i o slučaju korištenja privatnog vozila u poslovne svrhe.

 

Još zanimljivih članaka iz oblasti knjigovodstva, računovodstva i poreznog savjetovanja pronađite na našem blogu.

 

Write a comment