Godišnji finansijski izvještaji. Ko je dužan sačiniti i predati ih?

Godišnji finansijski izvještaji

 

Godišnji finansijski izvještaji u FBiH predstavljaju finansijske izvještaje koji se predaju do kraja februara tekuće godine, a za  prethodnu godinu.

Obzirom da nam se bliži rok za izradu  istih, dobar je trenutak da se podsjetimo ko sve podliježe obavezi sačinjavanja i predaje istih.
Sva pravna lica, bez obzira na njihovu veličinu i djelatnost, registrovana na teritoriji FBiH, su obveznici godišnjeg izvještavanja.

 

A tu prije svega spadaju

 • sva privredna društva (d.d. i d.o.o.)
 • sva druga privredna društva (banke i slične finansijske organizacije, društva za osiguranje, društva za upravljanje investicijskim fondovima i dr)
 • sve organizacije, bilo da su osnovane po zakonu ili slobodno, na profitnoj ili na neprofitnoj osnovi, ili da djeluju kao vladine ili nevladine organizacije u bilo kojoj oblasti (građanskoj, humanitarnoj, mikrokreditnoj, kulturnoj, sportskoj ili dr)
 • sva udruženja građana, neovisno od ciljeva zbog kojih su formirana i oblasti u kojoj djeluju (kao što su razna građanska udruženja u svim oblastima udruživanja i djelovanja, političke partije, sportski klubovi i savezi, hobi-društva, interesna udruženja svih vrsta i usmjerenja itd)
 • sve neprofitne, humanitarne, nevladine i sl. organizacije u statusu pravnog lica
 • sve ustanove iz svih oblasti (zdravstvo, obrazovanje, socijalna zaštita, kultura itd)
 • svi zavodi (za zdravstvo, zapošljavanje, socijalnu zaštitu, kulturu, obrazovanje i dr)
 • svi fondovi (profitni ili neprofitni, u svim oblastima djelatnosti i na svim nivoima organizovanja, uključujući i privatizacijske investicione fondove)
 • sve agencije sa statusom pravnog lica (neovisno od vrste njihove djelatnosti)
 • svi budžeti, na svim budžetskim nivoima (federalnom, kantonalnom, gradskom ili opštinskom)
 • svi korisnici budžeta (ministarstva, uprave, direkcije, agencije, uredi i dr. upravni organi i organizacije, školske i predškolske ustanove, muzeji, pozorišta, instituti i dr)
 • svi izvanbudžetski fondovi koji se finansiraju iz namjenskih, posebno propisanih doprinosa (Fond PIO/MIO, zavodi zdravstvenog osiguranja, zavodi za zapošljavanje i dr)
 • kao i svi korisnici koji se finansiraju posredstvom tih fondova (socijalne, zdravstvene i dr. ustanove, instituti i dr)
 • kao i svi drugi subjekti koji su registrovani u statusu pravnog lica, bez obzira na oblast u kojoj djeluju, ciljeve njihovog organiziranja, broj zaposlenih, visinu i izvore sredstava kojima raspolažu, profitnu ili drugačiju orijentaciju itd.

Godišnji finansijski izvještaji su obavezni i za:
– pravna lica i drugi oblici organizovanja koje je pravno lice sa sjedištem u Federaciji BiH osnovalo u inostranstvu. Osim, ako propisima tih država nije utvrđena obaveza vođenja poslovnih knjiga i sastavljanja finansijskih izvještaja u tim državama,
– poslovne jedinice i pogoni sa sjedištem izvan Federacije BiH, ako se te one smatraju obveznicima poreza na dobit u Federaciji BiH.

Izuzeci

Izuzetno, pravno lice koje je registrovano u toku godine i koje do 31. 12., osim uplate obaveznog depozita pri registraciji, nije imalo drugih promjena na svom transakcijskom računu, nije obavezno da podnese godišnji obračun, s tim da je FIA-i u tom slučaju obavezno podnijeti Izjavu o neaktivnosti.

Koji godišnji finansijski izvještaji se sačinjavaju i podnose?

Velika i srednja pravna lica, obavezna su sačiniti i podnijeti kompletan set svojih godišnjih finansijskih izvještaja:

 • Bilans stanja,
 • Bilans uspjeha,
 • Izvještaj o novčanim tokovima,
 • Izvještaj o promjenama u kapitalu,
 • Bilješke uz finansijske izvještaje
 • Godišnji izvještaj o poslovanju

Mala i sva ostala pravna lica obavezna su sačiniti i podnijeti skraćeni set godišnjih finansijskih izvještaja:

 • Bilans stanja
 • Bilans uspjeha

Budžeti, budžetski korisnici i izvanbudžetski fondovi u Federaciji BiH, dužni su sačiniti i predati svoj, posebnim propisima definisani set finansijskih izvještaja.

Uz godišnje finansijske izvještaje obavezno se prilaže i obavijest o razvrstavanju dotičnog pravnog lica. Zatim odgovarajuće odluke, kao što su: odluka o utvrđivanju godišnjih finansijskih izvještaja, odluka o prijedlogu raspodjele dobiti, odnosno pokrića gubitka, te propisani statistički obrasci, te obrasci posebnih naknada i članarina.

I na kraju, ali ne manje važno, napominjemo da pored potpisa lica ovlaštenog za zastupanje i pečata pravnog lica, svi finansijski izvještaji moraju biti ovjereni i potpisani od strane „certificiranog računovođe“ koji posjeduje važeću licencu.

Šta su godišnji izvještaji o poslovanju i na koga se oni odnose?

Sva velika i srednja pravna lica, kao i sva pravna lica čiji su vrijednosni papiri uvršteni na organizovano tržište vrijednosnih papira, obavezna su pripremati i godišnje izvještaje o poslovanju. Ovi izvještaji daju objektivan prikaz poslovanja pravnog lica i njegov položaj, uključujući i opis glavnih rizika i neizvjesnosti sa kojima se suočava i mjera preduzetih na zaštiti životne sredine.

Kaznene odredbe

 1. Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 KM do 15.000,00 KM kaznit će se za prekršaj pravno lice ako:
  a) ne sastavlja i prezentira godišnje finansijske izvještaje primjenom MSFI iz člana 33. ovog zakona,
  b) ne podnosi godišnje finansijske izvještaje na obrascima propisanim čl. 36. i 39. ovog zakona.
  Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 KM do 3.000,00 KM kaznit će se za prekršaj iz prethodnog stava ovog člana i odgovorno lice u pravnom licu.
 2. Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 KM do 15.000,00 KM kaznit će se za prekršaj pravno lice, ako:
  h) ne izrađuje godišnji izvještaj o poslovanju u skladu sa čl. 40. i 41. ovog zakona,
  i) ne dostavi godišnje finansijske izvještaje i godišnje izvještaje o poslovanju.
  Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 KM do 3.000,00 KM kaznit će se za prekršaj iz prethodnog stava ovog člana i odgovorno lice u pravnom licu.

Izvor: Zakon o računovodstvu i reviziji FBiH, Revicon

 

Još zanimljivih članaka iz oblasti knjigovodstva, računovodstva i poreznog savjetovanja pronađite na našem blogu.

Napišite komentar


CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Reload Image