NOVI Zakon o PIO

Novi zakon PIO

U „Službenim novinama FBiH“, broj 13/18 od 21.2.2018. godine objavljen je Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju (PIO), kojim se uređuje obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje na osnovu međugeneracijske solidarnosti i dobrovoljno penzijsko i invalidsko osiguranje za lica koja nisu obavezno osigurana po ovom zakonu, kao i prava i obaveze na osnovu tih osiguranja.
Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenim novinama Federacije BiH”, tj. 01.03.2018. godine.

Novine koje donosi novi usvojeni Zakon o PIO su:

Povećanje penzija od 10% i 5% za određene grupe.
Osobama koji su penzionisani do 31. jula 1998. godine povećanje penzija će iznositi 10%, dok će korisnicima koji su penzionisani do 31. decembra 2007. godine povećanje penzija biti za 5%, što, uz isplatni koeficijent 1,816, čini iznos penzije sa kojim „ulazi“ u novi Zakon.

Bodovni sistem obračuna penzija

Uvodi se bodovni sistem obračuna penzija. Visina penzije će zavisiti od broja bodova koje osiguranik prikupi u toku svog radnog staža. Bodovi se računaju tako što se boduje svaka godina radnog staža u kojoj je osiguranik bio prijavljen barem jedan mjesec, na način da se njegova plata dijeli sa prosjekom SR BiH ili FBiH za tu godinu. Ukupan zbir bodova kojeg radnik ostvari u toku svog radnog vijeka množi se vrijednošću općeg boda, koji za 2018.godinu, prema Zakonu, iznosi 14 KM.
Ukoliko je radnik u toku svih 12 mjeseci u tokom jedne godine imao plaću koja je jednaka prosječnoj plati u toj godini, onda za tu godinu radnog staža dobija jedan bod. U zavisnosti od visine plate radnik za neku godinu može dobiti više, ali i manje od jednog boda. Taj broj se iskazuje na 7 decimala.

Minimalna granica za odlazak u penziju

Uslov za odlazak u starosnu penziju je 65 godina života i minimalno 15 godina staža osiguranja odnosno, 20 godina penzijskog staža.

Prijevremena penzija

Prijevremena penzija je moguća u 2018. godini za muškarca sa 35,5 staža osiguranja i 60,5 godina života. Da bi prijevremena penzija bila moguća za žene, uslov je 30,5 godina staža osiguranja i 55,5 godina života. Ova granica će se pomjerati svake godine za pola godine staža i pola godine života dok se ne dosegne granica od 40 godina staža osiguranja.
Raniji odlazak u penziju destimulirat će se penalima od 4% za broj godina života manji od 65.

Stimulacija za kasniji odlazak u penziju

Kasniji odlazak u penziju će se stimulirati sa 2% godišnje i uključivanjem u izračun penzije bodova i preko 40. godina staža. Minimalna penzija ostaje 326 KM dok zajamčena i dalje iznosi 434 KM
Niko od rezidenata FBiH, prema novom, ali i prema starom zakonu ne može imati penziju manju od iznosa 326 KM, bez obzira na visinu plaće ili broj godina radnog staža. Naravno, pod uslovom da ispunjava osnovne uslove za odlazak u penziju, a to je 65 godina života i 15 godina staža osiguranja.
Također niko od rezidenata FBiH koji ostvari 40 godina staža osiguranja ne može imati penziju manju od 434 KM.

Usklađivanje penzija

Ove, kao i ostale penzije će se uskladiti, tj. povećati 15.4.2018.g sa važenjem od stupanja na snagu ovog zakona.
Usklađivanje će se raditi svake godine 15.4.,za penzije na isplati do kraja prethodne godine, po tzv. „švicarskoj formuli“: koeficijentom koji se dobije kao zbir polovice koeficijenta indexa potrošačkih cijena (približno troškova života) i polovice indexa porasta realnog BDP-a.

Budžet FBIH garant isplate penzija

Za isplatu penzija garantuje budžet FBiH, bez obzira na visinu prikupljenih doprinosa, uz prijelaz isplate na trezor u roku do dvije godine.

Kompletan tekst Zakona možete preuzeti na sljedećem linku.

 

Još zanimljivih članaka iz oblasti knjigovodstva, računovodstva i poreznog savjetovanja pronađite na našem blogu.

Napišite komentar