Kako osnovati d.o.o. u FBiH?

Kako osnovati d.o.o.

Ukoliko želite osnovati svoje preduzeće, jedna od najpogodnijih formi je Društvo sa ograničenom odgovornošću – d.o.o. Ako se pitate kako osnovati d.o.o., mi Vam u tekstu donosimo detalje koja je to procedura registracije odnosno osnivanja d.o.o.

D.o.o. je društvo u kojem svaki član društva ima udio u kapitalu društva i snosi rizik poslovanja samo do visine tog unijetog udjela. Procedura registracije d.o.o. počinje odlukom o osnivanju, ukoliko je samo jedan osnivač ili ugovorom o osnivanju ukoliko se radi o više osnovača. Osnivači mogu biti domaća ili strana, pravna ili fizička lica. Dakle, suštinsta razlika kod ovog oblika organizovanja je odgovornost! Odgovornost za poslovanje je ograničena, pa osnivač ili više njih ne odgovaraju za obaveze društva svojom ličnom imovinom, nego samo visinom unijetog udjela. Upravo zbog ove karakteristike d.o.o. čini jednim od najčešćih oblika privrednog društva u Bosni i Hercegovini. Ali hajdemo pogledati kako zapravo osnovati d.o.o. u Federaciji.

Koji su koraci i troškovi kada je u pitanju procedura registracije d.o.o.?!

Notarska obrada

U nastavku teksta vam predstavljamo korake koji su odgovor na pitanje kako osnovati d.o.o. u Federaciji, kao i koliko sve to košta.

 • Korak 1: Odabrati ime kompanije. Notaru dostvaljate 3 moguća naziva društva.
 • Korak 2: Notar provjerava u registru kompanija na Sudu da li je izabrano ime dostupno.
 • Korak 3: Odrediti iznos koji predstavlja osnivački kapitalMinimalni osnivački kapital za d.o.o. je 1.000 KM. Ukoliko više partnera osniva kompaniju, ovaj osnivački kapital se dijeli na broj partnera, s tim da minimalni doprinos svakog partnera ne smije biti manji od 100 KM.
 • Korak 4: Sastavljanje osnivačkog akta. Osnovni i najvažniji dokument za d.o.o. je njegov osnivački akt. Osnivački akt može biti u formi odluke (ukoliko je jedan osnivač) ili u formi ugovora (ukoliko je više osnivača). Svaki osnivački akt ima svoje obavezne dijelove.

Osnivački akt sastavlja notar, a vi mu morate dati sljedeće podatke:

 1. ime i prezime, te adresa osnivača društva (ako je osnivač strano privredno društvo onda se navodi naziv i adresa društva);
 2. koliko je iznos početnog osnovnog kapitala (Zakonom propisani minimalni iznos je 1.000 KM);
 3. ko je osnivač/osnivači;
 4. ko je direktor, vođenje poslova i zastupanje društva (imenovanje lica ovlaštenih za vođenje poslova i zastupanje kao i za registraciju društva u sudskom registru);
 5. koji je naziv društva, sjedište i djelatnost kojom će se društvo baviti;
 6. prava i obaveze članova društva (politika poslovanja, raspodjela profita i sl.);
 7. postupak u slučaju da neko od osnivača društva ne uplati svoj ulog u novcu do ugovorenog roka ili ne ispuni neku drugu dogovorenu obavezu;
 8. izmirivanje troškova osnivanja društva (od strane osnivača ili nove kompanije);
 9. posljedice neuspjelog osnivanja društva;
 10. ovjeren potpis osnivača ili ovlaštenog zastupnika za registraciju društva u BiH (ovjera se vrši kod notara).

Troškovi: advokatska ili notarska obrada = 400-500 KM

Registracija u Sudu

Direktor u d.o.o. može zasnovati radni odnos, i u takvom slučaju mora biti zdravstveno i socijalno osiguran te ne može obnašati funkciju direktora istovremeno u nekom drugom društvu, ali postoji mogućnost da direktor ne bude u radnom odnosu, nego da bude angažovan putem menadžerskog ugovora. U tom slučaju kompanija mora imati minimalno jedno uposleno lice.

Ako direktor neke firme u BiH treba biti stranac, onda mora prijaviti boravište u BiH te nabaviti radnu dozvolu.

 • Korak 5: Uplatiti osnivački kapital
  Osnivački kapital uplaćujete na prelazni račun jedne od banaka u BiH (Uplatnica vam je potrebna kao dokaz koji prilažete sudu). Uplatu osnovnog kapitala osnivač/osnivači mogu izvršiti direktno ili putem opunomoćenog advokata.
  Ako neko drugi izvrši uplatu, treba pripremiti pismenu izjavu u kojoj se navodi da je uplata izvršena u ime osnivača.
 • Korak 6: Registracija kod općinskog suda.

Registracija se vrši kod odjeljenja registra za upis pravnih lica.Podaci koji se unose u registar su podaci o osnivanju, spajanju i okončanju predmeta upisa, osnivanju ili okončanju dijela predmeta upisa, sve premjene statusa koje uključuju promjene u formi organizacije predmeta upisa, podaci o predmetu upisa koji su relevantni za pravnu korespodenciju i njihove promjene, podaci o bankrotu i likvidaciji procesa, podaci o započetoj proceduri ukidanja predmeta upisa kao i drugi pravno propisani podaci.

Koja je dokumentacija potrebna za registraciju?

Za registraciju je neophodno dostaviti sljedeću dokumentaciju (prevod dokumentacije kod ovlaštenog sudskog tumača u nekom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini):

 1. zahtjev za registraciju (obrasce možete preuzeti na sudu ili na stranici suda)
  osnivački akt;
 2. dokaz o uplati osnovnog kapitala na privremeni račun u banci;
 3. dokaz o uplati sudske takse i potvrda o uplati takse za objavljivanje oglasa o osnivanju firme u Službenim novinama FBiH,
 4. potvrda iz poreske uprave o nepostojanju duga;
 5. ovjeren potpis lica ovlaštenog za zastupanje firme u unutrašnjem i vanjskom prometu – potpis ovjerava notar
 6. izjava direktora o prihvatanju dužnosti (sačinjava advokat ili notar, ovjerava Općina ili notar).

Troškovi: sudska taksa 320 KM + 150 KM objava registracije u Službenim novinama = 470 KM

 • Korak 7: Platiti administrativne troškove i preuzeti Rješenje o registraciji kompanije od Suda

Šta nakon što dobijemo Rješenje o registraciji?

 • Korak 8: Izrada pečata Nakon završene registracije izrađujete pečat na kojem stoji naziv vaše firme. Da biste mogli izraditi pečat potrebno je da priložite i kopiju dokumenta rješenje o registraciji, odnosno rješenje o upisu društva u sudski registar. Na pečatu mora biti naznačeno ime i adresa kompanije.

Troškovi: 30-50 KM

 • Korak 9: Potpisati Ugovor sa certificiranim računovođom i Ugovor o zakupu prostora
 • Korak 10: Zahtjev za izdavanje statističkog, ID broja i šifre djelatnosti. Nakon završene registracije u Sudu, potrebno je da vašu firmu registrujete u Registru preduzeća u Zavodu za statistiku, odnosno u Poreznoj upravi. Poreznoj Upravi podnosite Zahtjev za dobivanje ID broja (koji predstavlja “ličnu kartu” vaše firme) i Obavještenja o razvrstavanju na šifru djelatnosti.

Troškovi: kopiranje + ovjera dokumentacije =cca 30 KM

 • Korak 11: Prijava u sistem PDV-a (uslovno)
  Nakon dobivanja identifikacionog broja, Društvo se mora upisati u Registar obveznika indirektnih poreza, ukoliko planira ostvariti godišnji oporeziv promet veći od 50.000 KM. U tom slučaju dužan je prezentirati dokaz da će u narednih godinu dana ostvariti prihod veći od 50.000 KM. Takav dokaz može biti Ugovor s klijentom.

Troškovi: administrativna taksa + kopiranje + ovjera =cca 50 KM

 • Korak 12: Otvaranje transakcijskog računa u banci
  Da biste otvorili žiro-račun u banci potrebno je dostaviti kopije sljedećih dokumenata:
 1. Rješenja o upisu u sudski registar;
 2. Uvjerenje o ID broju;
 3. Uvjerenje o PDV broju;
 4. Identifikacioni dokument za osobe koje trebaju dobiti punomoć za žiro-račun koji se otvara;
 5. Ovjeren potpis ovlaštenih osoba za platni promet.

Troškovi: kopiranje + ovjera dokumentacije =cca 30 KM

 • Korak 13: Plaćanje komunalne takse
 • Korak 14: Izraditi Ugovor o radu za uposlene
 • Korak 15: Prijavljivanje društva i zaposlenih u poresku upravu

Prijava firme u nadležnu poresku upravu

Da biste prijavili firmu u nadležnu poresku upravu potrebni su vam sljedeći dokumenti (originali ili ovjerene kopije):

 1. Rješenje o registraciji, odnosno rješenje o upisu u sudski registar
 2. Ujerenje o ID broju
 3. Popunjen obrazac za prijavu kompanije. Za registraciju zaposlenih potreban je sljedeći dokument: Odgovarajući obrazac za upis u jedinstveni registar (može se preuzeti kod nadležne Porezne uprave prema sjedištu firme). NEMA TROŠKOVA (ovo sve već imate)
 • Korak 16: Podnošenje zahtjeva za inicijalnu fiskalizaciju. Kompanije moraju posjedovati fiskalnu kasu.

Troškovi: fiskalizacija + fiskalni uređaj =cca 700 KM

Posljednji administrativni zahtjevi

 • Korak 17: Pribavljanje dozvole za obavljanje djelatnosti

Nadležnom općinskom ili kantonalnom organu (zavisno od djelatnosti) trebate podnijeti izjavu o ispunjavanju tehničkih uslova poslovnog prostora radi početka obavljanja djelatnosti. Kako bi pribavili ovu dozvolu potrebno je da dostavite sljedeće dokumente:

 1. Izjavu o ispunjavanju tehničkih uslova poslovnog prostora radi početka obavljanja djelatnosti;
 2. Obavijest o početku obavljanja;
 3. Zahtjev za dozvolu;
 4. Punomoć, osim ako direktor sam ne poduzima potrebne korake;
 5. Dokaz da kompanije ima poslovni prostor i potrebnu opremu (izjava iz katastarskog ureda, ugovor o kupovini, ugovor o zajmu, i sl.);
 6. Dokaz o registraciji direktora i uposlenika u poreznoj upravi;
 7. Dokaz o izmirivanju administrativne takse;
 8. Stručno mišljenje o zaštiti od buke;
 9. Potvrda o električnim instalacijama (atest);
 10. Potvrda o zaštiti od požara.

Postupak pribavljanja dozvole može da se neznatno razlikuje od jedne do druge općine.

NEMA TROŠKOVA

Vremenski period trajanja kada je u pitanju procedura registracije d.o.o. od dostavljanja potpune dokumentacije sudu do dobijanja Rješenja je 15-20 dana.

Nakon što se ispunili ovih 17 koraka koji su bili odgovor na pitanje kako osnovati d.o.o., vaš naredni korak je da počnete poslovati. SRETNO!

Izvor: http://www.bih-pravo.org

 

Još zanimljivih članaka iz oblasti knjigovodstva, računovodstva i poreznog savjetovanja pronađite na našem blogu.

Napišite komentar