Ko sve jeste, a ko NIJE obveznik poreza na dobit?

Obeznici poreza za dobit

Dok prosječna visina stope poreza na dobit u Evropi iznosi 30% u Bosni i Hercegovini ona iznosi 10%. Dobit se obračunava do 28.02. kada izrađujemo i predajemo Godišnje finansijske izvještaje, odnosno najkasnije do 31.03. kada smo obavezni izraditi i predati Porezni bilans za prethodnu godinu. U nastavku teksta ćemo vidjeti koga to Zakon o porezu na dobit svrstava u obveznike poreza na dobit.

Ko su sve obveznici poreza na dobit?

Obveznik poreza na dobit je privredno društvo i drugo pravno lice – rezident FBiH, koji privrednu djelatnost obavlja samostalno i trajno, prodajom proizvoda i/ili pružanjem usluga na tržištu u FBiH, RS, Brčko distriktu ili na inozemnom tržištu, radi ostvarivanja dobiti.

Obveznik poreza na dobit je i podružnica pravnog lica iz RS i Brčko Distrikta, a koja je registrirana na teritoriji FBiH, za dobit koju ostvari poslovanjem u Federaciji.

Obveznik poreza na dobit je i poslovna jedinica nerezidentnog pravnog lica koja posluje putem stalnog mjesta poslovanja na teritoriji Federacije i koja je rezident Federacije.

Obveznik je i nerezident, na osnovu ostvarenog prihoda od rezidenta Federacije.

Ko NIJE obveznik poreza na dobit?

Lica koji ne podliježu porezu na dobit su:
a) Centralna banka Bosne i Hercegovine;
b) organi državne, federalne i kantonalne uprave i lokalne samouprave;
c) federalne, kantonalne i lokalne ustanove, zavodi, vjerske zajednice, političke stranke, sindikati, komore, udruženja, dobrovoljna vatrogasna društva, turističke zajednice, sportska društva i savezi, fondacije, zaklade, ustanove, humanitarne organizacije, pravna lica kojima je posebnim propisima povjereno obavljanje upravnih poslova iz nadležnosti organa uprave i druga pravna lica registrirana za obavljanje neprofitne djelatnosti u Federaciji i koji ostvaruju prihode na osnovu: 

  • prihoda iz budžeta ili javnih fondova države, Federacije, kantona i jedinica lokalne samouprave;
  • prihoda na osnovu sponzorstva ili donacija u novcu ili naturi, članarina, naknada kao i prihoda od prodaje ili prijenosa dobara, osim dobara koja se koriste ili su se koristila za obavljanje djelatnosti na tržišnom osnovu.

Međutim, ako ova pravna lica obavljaju neku tržišnu djelatnost, te ostvaruju i druge prihode sa tržišta, izuzev prethodno navedenih, smatraju se obveznicima poreza na dobit, i to samo za dobit koju ostvare obavljanjem takvih djelatnosti.

Izvor: Zakon o porezu na dobit („Službene novine FBiH“, br.15/16), Čl. 3, 4.

Napišite komentar


CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Reload Image